Keskeiset tunnusluvut henkilöstöstä ja työoloista raportointiin

Mitä henkilöstöstä ja työoloista tulee keskeisesti raportoida? Alla esitettynä neljä perustunnuslukua raportoidessa henkilöstöstä ja työoloista.

Henkilöstöstä ja työoloista raportoitaessa lähdetään liikkeelle henkilöstön yleiskuvauksesta. Raportoidaan henkilöstömäärästä ja sen jakautumisesta erilaisiin työsuhteisiin, työsopimuksiin ja toiminta-alueisiin. Yleensä ilmoitetaan myös henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumat.

Tapaturmataajuus kertoo työtapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhteen. Saatu suhde lasketaan miljoo-naa työtuntia kohden. Esimerkiksi jos vuoden aikana sattuu yksi työtapaturma ja koko henkilöstön yh-teenlasketut työtunnit ovat 34 000, saadaan tapaturmataajuudeksi 29. Mikäli toimintoja on eri sijainneissa tai yrityksessä on useampi liiketoiminta-alue, tapaturmat voidaan esittää jaoteltuna toimialueittain.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä voidaan mitata monin eri keinoin. Yleisimpänä välineenä tähän on henkilös-tölle lähetetty anonyymikysely, jonka tuloksia seurataan vuosittain. Kyselyn lopussa, kun työntekijä on saanut kuvan työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä hyvä pyytää arvioimaan työtyytyväisyyttä yleen-sä. Työtyytyväisyyden yleinen kehitys on informatiivinen esitys.

Henkilöstön koulutusta mitataan tunneissa. Kuvauksessa on hyvä esitellä tarkemmin millaisia koulutuksia on pidetty.