abc

Talous

Vaikka taloudellista toimintaa kuvaillaan organisaation tilinpäätöstiedoissa, laajat taloudellisen toiminnan vaikutukset jäävät niissä kuitenkin usein vähäisiksi. Tämän takia taloudellinen ulottuvuus pääomavirran jakautumisesta eri sidosryhmien välillä sekä yhteiskuntaan suuntautuvien muiden taloudellisten vaikutusten raportointi on tärkeää organisaation vastuullisuuden kannalta.

Raportoinnin aiheita voivat mm. olla:

 • taloudellinen toiminta omistajiin ja sidosryhmiin nähden
 • maksetut verot
 • työllistämisvaikutukset
 • paikalliset hankinnat

Ympäristö

Ympäristöön liittyvistä asioista raportointi keskittyy pääsääntöisesti yrityksen toiminnan tarkasteluun ympäristön kannalta kokonaisuudessaan. Myös organisaation toiminnan vaikutukset biodiversiteettiin, eli luonnon monimuotoisuuteen sekä yksittäisen tuotteiden ja palvelujen vaikutukset ovat ympäristövastuusta raportoinnin teemoina.

Keskeiset raportoinnin aiheet ovat:

 • raaka-aineiden
 • energian
 • veden käyttö, sekä
 • jätteet ja jätevedet
 • päästöt ilmakehään

Henkilöstö ja työolot

Tässä osiossa kerrotaan organisaation keskeiset asiat organisaation henkilöstöön ja heidän työoloihinsa liittyvistä asioista. Lisäksi voidaan raportoida, miten tasavertaiset mahdollisuudet organisaatiossa eri ryhmien välillä on luotu.

Keskeisinä aiheina ovat useasti:

 • työllistäminen
 • henkilöstön ja johdon väliset suhteet
 • työterveys ja -turvallisuus
 • henkilöstön koulutus

Ihmisoikeudet

Raportointi ihmisoikeuksien toteutumisesta keskittyy lähinnä organisaation investointien ja alihankkijoiden valintaan.

Näissä teemoina voivat olla mm:

 • syrjinnän vastaisuus
 • yhdistymisvapaus
 • lapsityövoima ja pakkotyö
 • turvallisuuskäytännöt

Yhteiskunta

Tässä yhteydessä kerrotaan yrityksen vaikutuksista julkishallintoon ja yleisesti yhteiskuntaan ja sen eri yhteisöihin. Lisäksi kerrotaan lakien ja määräysten noudattamisesta sekä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

Aiheita raportointiin ovat mm. riskit näihin teemoihin nähden:

 • lahjonta ja poliittinen painostus
 • monopoliasema ja kilpailun rajoitukset

Tuotevastuu

Tässä kategoriassa selvitetään yrityksen tuotteiden vaikutusta niiden loppukäytössä niin terveys- ja turvallisuusnäkökulmasta kuin muunkin määräystenmukaisuuden näkökulmasta.

Keskeisiä aiheita ovat:

 • asiakkaiden terveys ja turvallisuus
 • tuote- ja palvelutiedot
 • markkinointiviestintä
 • asiakkaiden yksityisyyden suoja