Elintarvikkeiden valmistuksen vastuullisuus, mitä tulee huomioida?

Elintarvikkeiden valmistuksen vastuullisuus, mitä tulee huomioida?

Vastuulliseen elintarvikkeiden valmistukseen liittyy paljon näkökulmia. Elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin liittyvää tuotevastuuta voidaan tarkastella esimerkiksi ravitsemuksellisista- ja tuoteturvallisuusnäkökulmista, tuotteesta annettavien tietojen tai markkinoinnin näkökulmista, työntekijöiden hyvinvointia unohtamatta.

Elintarvikkeiden valmistusta säädellään tiukalla kansallisella ja EU-tasoisella lainsäädännöllä ja lainsäädäntö antaa raamit turvallisten tuotteiden valmistukselle. Yritysvastuusta kuitenkin puhutaan vasta, kun toiminta ylittää lainsäädännön vaatimukset. Lähtökohtana vastuulliselle tuotteelle on kuitenkin aina oltava se, että tuote on kohderyhmää puhutteleva, maukas ja sopivan hintainen. Vain näiden ehtojen täyttyessä tuotteen valmistus voi olla kannattavaa ja toiminta taloudellisesti kestävää.

Elintarvikkeiden ravitsemus, tuotteesta annettavat tiedot ja käytettävät raaka-aineet

Tuotteen terveellisyysnäkökohtien ja ravitsemuksellisen laadun huomioiminen jo tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä on osoitus siitä, että yritys kantaa vastuuta tuotteiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista. Kun esimerkiksi kuidun, sokerin, tyydyttyneen rasvan, suolan, vitamiinien ja kivennäisaineiden määräät ohjaavat tuotekehitystä, ollaan oikealla polulla.

Oikeellisten tietojen antaminen ravintosisällöstä, raaka-aineista ja allergeeneistä kuuluu jo lainsäädännön vaatimuksiin, mutta esimerkiksi läpinäkyvä kertominen raaka-aineiden alkuperästä, tuotanto-olosuhteista ja –tavoista ylittävät lainsäädännön vaatimukset. Raaka-aineiden valinnassa on siis vastuullista kiinnittää huomiota niiden alkuperään, tuotanto-olosuhteisiin ja vastuullisuussertifiointeihin. Tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehty, mutta raaka-ainetoimittajilta kannattaa aina kysyä lisää tietoja raaka-aineista ja vaihtoehtoisia raaka-aineita.

Elintarviketurvallisuus

Tuoteturvallisuus on yksi tärkeimmistä vastuullisuusnäkökohdista, kun puhutaan elintarvikkeiden valmistuksesta. Foodwestin laajassa vastuullisuustutkimuksessa yli puolet vastaajista mielsi vastuullisuuden tarkoittavan elintarvikkeissa juuri tuoteturvallisuutta (Kuva1).

Elintarviketuotannossa on käytössä sertifioitavia, eri standardien mukaisia elintarviketurvallisuusjärjestelmiä, esimerkiksi ISO 22000 -, FSSC 22000 -, IFS – ja BRC -standardit. Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi kertoo yrityksen panostavan tuotteiden turvallisuuteen ja kehittävän toimintaa yli lainsäädännön vaatimusten.

Kuva 1. Kuluttajat ymmärtävät vastuullisuuden laaja-alaisesti.
Elintarvikealan megatrendi -vastuullisuus

Elintarvikealan megatrendi -vastuullisuus

Vastuullisuus on elintarvikealan megatrendi, joka koskettaa jokaista alalla toimijaa. Ruoka on osa joka päivästä elämäämme ja valintojamme, siksi erityisesti ruuan vastuullisuus kiinnostaa kuluttajia. Toisaalta elintarvikeketjun toiminnoilla on suuria vaikutuksia ympäristöön, sen parissa työskenteleviin ihmisiin ja talouteen. Vastuullisuus onkin ilmiönä laaja ja monitahoinen, ja siksi monille kuluttajille vaikea kokonaisuus ymmärtää.

Elintarvikealan kuluttajatutkimuksen ja tuotekehityksen suunnan näyttäjänä Foodwest selvitti laajassa vastuullisuustutkimuksessaan, millainen rooli vastuullisuudella on elintarvikkeiden valintakriteerinä. Mikä vastuullisuuden osa-alue on kuluttajille relevanttia ja kiinnostavaa, ja millä tavoin elintarvikkeiden vastuullisuutta arvioidaan ruokaostoksilla. Lähestyimme Foodwestillä tätä isoa kokonaisuutta erilaisin tutkimusmenetelmin ja käytimme hyödyksi mm. valtakunnallisesti edustavaa kyselytutkimusta (n=1000), kuluttajien havaintoja aidoissa ostotilanteissa ja ryhmäkeskusteluita.

Saimme selville, että kuluttajalle vastuullisuus tarkoittaa elintarvikkeissa erityisesti eläinten hyvinvointia ja ympäristövaikutusten huomiointia alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa ja kuljetuksissa. Yli puolelle vastaajista vastuullisuus tarkoittaa myös tuoteturvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Käytännössä moni toteuttaa vastuullisuutta ostamalla kotimaisia tuotteita, koska edellä mainittujen vastuullisuusnäkökohtien uskotaan olevan kotimaisessa tuotannossa kunnossa. Kuluttaja kokee kotimaisten elintarvikkeiden olevan oikopolku vastuullisuuteen.  

Vastuullisuuden arvioinnin vaikeus riippuu tuotteesta. Vaikeimmaksi vastuullisuuden arviointi koetaan ulkomaisissa lihatuotteissa ja helpoimmaksi kotimaisissa maitotuotteissa (kuva 1 ja 2). Jopa 78% suomalaisista kertoo vastuullisuuden vaikuttavan elintarvikevalintoihin ainakin joskus, mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että valtaosa kiinnostuu tuotteen vastuullisuudesta vasta, jos tuote on hyvänmakuinen ja sopivan hintainen.

Kuva 1 ja 2. Vastuullisuuden arvioinnin vaikeus eri tuotteissa.

Jotta kuluttajaa kiinnostavat vastuullisuusnäkökulmat pystytään hyödyntämään ja viestimään oman tuotteen markkinoinnissa, on syytä ymmärtää mitkä vastuullisuusnäkökohdat ovat kohderyhmälle olennaisia, kuinka niistä tulisi viestiä ja miten erottautua viestinnällä kilpailijoista. Ympäristöä, ihmistä ja taloutta hyödyttävien tekojen lisäksi vastuulliset teot kannattaa tietenkin hyödyntää kaikin mahdollisin keinoin tuotteen markkinoinnissa kuluttajaa kiinnostavalla ja houkuttelevalla tavalla. Lähdetäänkö yhdessä selvittämään vastuullisuuskärkeä tuotteellesi? 

Ota yhteyttä ja keskustellaan vastuullisuudesta lisää,

myynti@foodwest.fi

puh. 040 1750 259

Foodwest Oy on timanttitehdas, joka luo kanssasi uutta elintarvikebisnestä raaka-aineesta tuotteen ideoinnin ja valmistuksen kautta markkinoille ja vientiin asti. Palveluksessasi on reilut 40 elintarvike-alan ammattilaista, jotka antavat osaamisensa yrityksesi käyttöön. Tutustu lisää palveluihimme tästä.

Vastuullisuus elintarvikeyrityksessä: mistä lähteä liikkeelle?

Elintarvikesektoriin liittyy paljon vastuullisuusnäkökohtia, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaamme. Ruuan tuotannolla on valtavia vaikutuksia ympäristöön ja tuotannon parissa työskenteleviin ihmisiin. Kaikkien meidän terveyteen vaikuttaa se, millaista ruokaa tuotetaan. Elintarvikesektori on merkittävä sektori myös taloudellisesta näkökulmasta. Yksittäisellä elintarvikealan yrityksellä onkin monta vastuullisuusnäkökulmaa, joihin tulisi tarttua. Erityistä elintarvikesektorille on, että yhden yrityksen vastuullisuuden sijaan tulisi tarkastella koko ketjun toimintaa. Tämä siksi, että ketjun alkupäässä tapahtuva epäkohta, esimerkiksi lapsityövoiman käytön paljastuminen viljelyksillä, vaikuttaa vääjäämättä myös tuotetta prosessoivan ja markkinoivan yrityksen maineeseen. 

Lue lisää Ataon blogista

Vastuullisuus pääomamarkkinoilla

Yritysten yhteiskuntavastuu on nouseva trendi myös rahoitussektorilla. Sijoittavat tiedustelevat entistä enemmän vastuullisen liiketoiminnan sijoituskohteiden perään. Tähän tarpeeseen pankit ja rahoitusyhtiöt ovat alkaneet myös vastata.

Joidenkin tilastojen mukaan vastuullisen liiketoiminnan ympärille on syntynyt jo yli tuhat yksittäistä rahastoa Euroopassa. Kasvuvauhti on ollut huima, sille kymmenen vuotta sitten rahastojen määrä oli noin kahdessasadassa. Myös rahastojen hallinnoitavat rahamäärät ovat suuria. Globaalissa mittakaavassa näissä vastuullisen liiketoiminnan rahastoissa on tällä hetkellä yli neljätuhatta miljardia euroa sijoittajien rahaa.

Lue lisää

Pidetään huolta vanhuksistamme

Vanheneminen ja yksinäisyys ovat kasvava ongelma etenkin länsimaissa. Joidenkin tilastojen mukaan esimerkiksi Helsingin kotitalouksissa jopa 60 prosenttia ovat yksin eläviä – ja joukko kasvaa koko ajan.

Tämä on yhteiskuntamme yhteinen ongelma, johon myös yritysten tulee kantaa kortensa kekoon. Age UK hyväntekeväisyysjärjestö on toiminut asian promoottorina ja ryhtynyt rakentamaan yritysverkostoa ympärilleen, jotta vanhukset eivät tuntisi oloaan niin yksinäiseksi. Aloitteen tarkoituksena on löytää vapaaehtoisia, jotka olisivat aktiivisesti yhteydessä yksinäisiin vanhuksiin.

Lue lisää

Mitä vastuullisuusraportissa kerrotaan?

Vastuullisuusraportoinnin sisältö koostuu yrityksen tai organisaation toiminnan olennaisista vaikutuksista sidosryhmiin ja ympäristöön. Käytännössä vastuullisuusraportissa kerrotaan yrityksen taloudellisista vaikutuksista yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin, yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä yrityksen toteuttamista työelämän käytänteistä, toimitusketjun työolojen huomioimisesta ja tuotevastuusta.

Lue lisää

Raportista viestintään

Raportista viestintään

Se, millainen rooli vastuullisuudella on osana yrityksen toimintaa kumpuaa yrityksen arvoista ja asenteista. Vastuullisuus voidaan nähdä strategisena maineen rakennuksena, pakkopullana, lisääntyvän sääntelyn parissa taktikointina, sertifikaattien tavoitteluna tai kilpailuetuna. Riippumatta siitä, miten yritys vastuullisuuteen suhtautuu, sidosryhmät kuten sijoittajat, omistajat, työntekijät, alihankkijat, asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat sekä media haluavat entistä enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa yritysten vastuullisuudesta. Tämä tekee vastuullisuudesta seikan, joka jokaisen eteenpäin tähtäävän yrityksen tulee sisäistää ja ottaa kantaa.

Lue lisää

ISO 14001 sertifikaatti

Organisaation käyttöönottama ISO 14001 ympäristöjärjestelmä voidaan sertifioida, ja näin ollen sertifikaatti toimii luotettavana merkkinä organisaation ulkopuolelle ympäristövastuullisuuden tasosta.

Lue lisää

Ihmisoikeuksien rankkaus

Ihmisoikeuksien rankkaus

Ihmisoikeuksilla pyritään takaamaan ihmisarvo ja tasa-arvoiset oikeudet kaikille. Yritykset voivat sekä huonontaa, että parantaa näitä oikeuksia. Sitä, miten maailman suurimmat listatut yritykset huolehtivat ihmisoikeuksista on alettu seuraamaan julkisella yritysten rankkauksella. The Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) haluaa tarjota julkista tietoa sijoittajille, yrityksille, yhteiskunnalle ja yhteisöille, aka-teemiselle yleisölle ja medialle siitä, miten ihmisoikeudet on otettu haltuun yrityksissä ja niiden toimitus-ketjuissa. Julkisella rankkauksella halutaan antaa tunnustusta ihmisoikeudet hyvin huomioiville yrityksille ja toisaalta luoda painetta asiat huonosti hoitaville yrityksille.

Lue lisää