Vastuullisuus elintarvikeyrityksessä: mistä lähteä liikkeelle?

Elintarvikesektoriin liittyy paljon vastuullisuusnäkökohtia, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaamme. Ruuan tuotannolla on valtavia vaikutuksia ympäristöön ja tuotannon parissa työskenteleviin ihmisiin. Kaikkien meidän terveyteen vaikuttaa se, millaista ruokaa tuotetaan. Elintarvikesektori on merkittävä sektori myös taloudellisesta näkökulmasta. Yksittäisellä elintarvikealan yrityksellä onkin monta vastuullisuusnäkökulmaa, joihin tulisi tarttua. Erityistä elintarvikesektorille on, että yhden yrityksen vastuullisuuden sijaan tulisi tarkastella koko ketjun toimintaa. Tämä siksi, että ketjun alkupäässä tapahtuva epäkohta, esimerkiksi lapsityövoiman käytön paljastuminen viljelyksillä, vaikuttaa vääjäämättä myös tuotetta prosessoivan ja markkinoivan yrityksen maineeseen. 

Lue lisää Ataon blogista

Vastuullisuus pääomamarkkinoilla

Yritysten yhteiskuntavastuu on nouseva trendi myös rahoitussektorilla. Sijoittavat tiedustelevat entistä enemmän vastuullisen liiketoiminnan sijoituskohteiden perään. Tähän tarpeeseen pankit ja rahoitusyhtiöt ovat alkaneet myös vastata.

Joidenkin tilastojen mukaan vastuullisen liiketoiminnan ympärille on syntynyt jo yli tuhat yksittäistä rahastoa Euroopassa. Kasvuvauhti on ollut huima, sille kymmenen vuotta sitten rahastojen määrä oli noin kahdessasadassa. Myös rahastojen hallinnoitavat rahamäärät ovat suuria. Globaalissa mittakaavassa näissä vastuullisen liiketoiminnan rahastoissa on tällä hetkellä yli neljätuhatta miljardia euroa sijoittajien rahaa.

Lue lisää

Pidetään huolta vanhuksistamme

Vanheneminen ja yksinäisyys ovat kasvava ongelma etenkin länsimaissa. Joidenkin tilastojen mukaan esimerkiksi Helsingin kotitalouksissa jopa 60 prosenttia ovat yksin eläviä – ja joukko kasvaa koko ajan.

Tämä on yhteiskuntamme yhteinen ongelma, johon myös yritysten tulee kantaa kortensa kekoon. Age UK hyväntekeväisyysjärjestö on toiminut asian promoottorina ja ryhtynyt rakentamaan yritysverkostoa ympärilleen, jotta vanhukset eivät tuntisi oloaan niin yksinäiseksi. Aloitteen tarkoituksena on löytää vapaaehtoisia, jotka olisivat aktiivisesti yhteydessä yksinäisiin vanhuksiin.

Lue lisää

Mitä vastuullisuusraportissa kerrotaan?

Vastuullisuusraportoinnin sisältö koostuu yrityksen tai organisaation toiminnan olennaisista vaikutuksista sidosryhmiin ja ympäristöön. Käytännössä vastuullisuusraportissa kerrotaan yrityksen taloudellisista vaikutuksista yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin, yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä yrityksen toteuttamista työelämän käytänteistä, toimitusketjun työolojen huomioimisesta ja tuotevastuusta.

Lue lisää

Raportista viestintään

Raportista viestintään

Se, millainen rooli vastuullisuudella on osana yrityksen toimintaa kumpuaa yrityksen arvoista ja asenteista. Vastuullisuus voidaan nähdä strategisena maineen rakennuksena, pakkopullana, lisääntyvän sääntelyn parissa taktikointina, sertifikaattien tavoitteluna tai kilpailuetuna. Riippumatta siitä, miten yritys vastuullisuuteen suhtautuu, sidosryhmät kuten sijoittajat, omistajat, työntekijät, alihankkijat, asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat sekä media haluavat entistä enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa yritysten vastuullisuudesta. Tämä tekee vastuullisuudesta seikan, joka jokaisen eteenpäin tähtäävän yrityksen tulee sisäistää ja ottaa kantaa.

Lue lisää

ISO 14001 sertifikaatti

Organisaation käyttöönottama ISO 14001 ympäristöjärjestelmä voidaan sertifioida, ja näin ollen sertifikaatti toimii luotettavana merkkinä organisaation ulkopuolelle ympäristövastuullisuuden tasosta.

Lue lisää

Ihmisoikeuksien rankkaus

Ihmisoikeuksien rankkaus

Ihmisoikeuksilla pyritään takaamaan ihmisarvo ja tasa-arvoiset oikeudet kaikille. Yritykset voivat sekä huonontaa, että parantaa näitä oikeuksia. Sitä, miten maailman suurimmat listatut yritykset huolehtivat ihmisoikeuksista on alettu seuraamaan julkisella yritysten rankkauksella. The Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) haluaa tarjota julkista tietoa sijoittajille, yrityksille, yhteiskunnalle ja yhteisöille, aka-teemiselle yleisölle ja medialle siitä, miten ihmisoikeudet on otettu haltuun yrityksissä ja niiden toimitus-ketjuissa. Julkisella rankkauksella halutaan antaa tunnustusta ihmisoikeudet hyvin huomioiville yrityksille ja toisaalta luoda painetta asiat huonosti hoitaville yrityksille.

Lue lisää

Keskeiset tunnusluvut henkilöstöstä ja työoloista raportointiin

Mitä henkilöstöstä ja työoloista tulee keskeisesti raportoida? Alla esitettynä neljä perustunnuslukua raportoidessa henkilöstöstä ja työoloista.

Henkilöstöstä ja työoloista raportoitaessa lähdetään liikkeelle henkilöstön yleiskuvauksesta. Raportoidaan henkilöstömäärästä ja sen jakautumisesta erilaisiin työsuhteisiin, työsopimuksiin ja toiminta-alueisiin. Yleensä ilmoitetaan myös henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumat.

Lue lisää

Tuotevastuu ja elintarvikkeiden valmistus

Tuotevastuu ja elintarvikkeiden valmistus

Elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin liittyvää tuotevastuuta voidaan tarkastella tuotetietojen tarjoamisen, markkinoinnin, ympäristön sekä terveellisyys- ja turvallisuusnäkökulmista.  Elintarvikkeiden valmistusta säädellään tiukalla kansallisella ja EU-tasoisella lainsäädännöllä, joka antaa raamit turvallisten tuotteiden valmistukselle.  Lainsäädännön vaatimukset ylittävän toiminnan sen sijaan ajatellaan kuuluvan vastuullisen toiminnan piiriin, ja tällöin puhutaan yrityksen vapaaehtoisesta yritysvastuusta.

Lue lisää